Get Adobe Flash player

ข้อมูลค่ายฉันทมิตรครั้งที่ 32

 ขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ายฉันทมิตรที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ค่ายครั้งนี้เป็นครั้งที่ 32 ที่เราได้จัดขึ้น และได้รับความร่วมมือจากพื้นที่ต่างๆที่เคยได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน จำนวน 10 แห่ง จำนวนชาวค่ายที่ลงทะเบียน  78 คน เจ้าหน้าที่ 9 คน วิทยากร 4 คน และกรรมการมูลนิธิฯ 3 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมค่ายทั้งสิ้น 94 คน ค่ายครั้งนี้เราได้เชิญ ศจ.ประเสริฐ กุสาวดี เป็นวิทยากรแบ่งปันพระคำและหนุนใจพี่น้อง  และได้เชิญ คุณ โคะยะมะ ฮิโรกิ ซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย มาเป็นวิทยากร ท่านได้ให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับการใส่ใจดูแลคนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เพราะพี่น้องผู้สูงอายุจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ และต้องการกำลังใจจากคนในครอบครัว

คลิกอ่านต่อ...