Get Adobe Flash player

Translate

thenfrdeitptrues

Visitorcounter

Today 81

Yesterday 50

Week 197

Month 1295

All 543652

Currently are 5 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

พันธกิจมูลนิธิฉันทมิตร

แผนการทำงาน 3 ปี มูลนิธิฉันทมิตร 2020-2022 มูลนิธิฉันทมิตร 

 

เป้าหมาย  : เป็นเพื่อนแท้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยโรคเรื้อน และครอบครัว

นิมิต   :    ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยโรคเรื้อนและครอบครัวมีความเสมอภาคทางสังคม และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

พันธกิจ          

 1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพทางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ สังคม ตลอดจนความเป็นอยู่ของผู้ป่วยและบุตรหลาน
 2. ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่บุตรหลานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน
 3. ประกาศข่าวประเสริฐ และให้การสนับสนุนคริสตจักรท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้คริสตจักรเกิดความเข้มแข็ง
 4. เยี่ยมเยียนดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนและครอบครัว
 5. สนับสนุนอาสาสมัครในการทำงานจิตอาสา และงานสาธารณประโยชน์ในพื้นที่

 

การวิเคราะห์ศักยภาพของ มูลนิธิฉันทมิตร และประเด็นความท้าทาย

         การวิเคราะห์จุดแข็ง

 1. เป็นองค์กรที่มีพระเจ้าเป็นประธาน และมุ่งเน้นถวายเกียรติพระเจ้า
 2. เป็นองค์กรที่มีองค์กรคู่มิตรมาอย่างยาวนาน
 3. เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ชัดเจน นิมิต, พันธกิจ และเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่เคยได้รับ

    ผลกระทบจากโรคเรื้อนและครอบครับ

 1. มีทรัพยากรบุคคลมาก (มาจากการผลผลิตการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรหลาน)
 2. มีการสนับสนุนเงินทุนจากต่างประเทศ

 

การวิเคราะห์จุดอ่อน

 1. การระดมทุนภายในประเทศยังน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งที่มาเงินทุนทั้งหมด
 2. กลุ่มเป้าหมายน้อยลงเรื่อยๆ (ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนอายุมากขึ้นและเสียชีวิตไปมากแล้ว)
 3. ไม่มีการกำหนดสิทธิ และประโยชน์จากการเป็นสมาชิก ทำให้เกิดความไม่ชัดเจน ไม่สามารถจูงใจ

    ให้สมัครสมาชิก

 1. ขาดการประชาสัมพันธ์งาน เพื่อสร้างแรงจูงใจ เชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในมูลนิธิฯ
 2. การประสานงานระหว่างส่วนกลางและพื้นที่ท้องถิ่นไม่ดีเท่าที่ควร เช่น การเยี่ยมเยียน
 3. ขาดการติดตามผล (บุตรหลานฯ ที่เคยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ)

 

การวิเคราะห์โอกาส

 1. สร้างแรงจูงใจ และเชิญชวนการสมัครสมาชิกให้มากขึ้น
 2. รักษาความสัมพันธ์กับองค์กรคู่มิตรจากต่างประเทศ และสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรคู่มิตรในประเทศ
 3. สร้างหรือกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในท้องถิ่น
 4. ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผลให้มากขึ้น สร้างเครือข่ายทางสังคมออนไลน์
 5. สร้าง และผลักดันคนรุ่นใหม่ให้มีบทบาทมากขึ้น
 6. สร้างเครือข่าย และขยายงาน

 

         การวิเคราะห์อุปสรรค

 1. ความไม่แน่นอนทางการเมือง
 2. ความไม่ปลอดภัยจากปัจจัยด้านสุขอนามัย (โควิด-19)
 3. การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว

 

         ประเด็นความท้าทาย

                        สร้างแรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมในองค์กร ให้กับสมาชิก สร้างเครือข่ายองค์กรคู่มิตรในประเทศ รักษาความสัมพันธ์กับองค์กรคู่มิตรต่างประเทศให้ดี ติดตามผลทรัพยากรบุคคล(บุตรหลานที่มูลนิธิสนับสนุนทุนการศึกษา) เพื่อการระดมทุนภายในประเทศ และรักษาแหล่งทุนต่างประเทศ

           

 

แผนที่ 1. พันธกิจเพื่อผู้ที่เคยได้รับผลกระทบด้วยโรคเรื้อน-สร้างการยอมรับในสังคม 

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนได้มีความรู้ความสามารถ ดูแลสุขภาพของตนเองและได้รับการดูแลรักษาสุขภาพอย่างเหมาะสมจากคนในครอบครัว จากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจนทำให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

กลยุทธ์/แผนงาน

 1. จัดกิจกรรมที่ให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน คนในครอบครัว รวมทั้งชุมชนโดยจัดอบรมค่าย, คู่มือในการดูแลสุขภาพ
 2. ตั้งชมรมผู้สูงอายุ และ Elderly Day Care
 3. การเยี่ยมเยียนติดตามผล ให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษหรือฉุกเฉินเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม
 4. สนับสนุนค่าตอบแทนอาสาสมัครของคริสตจักรที่ทำงานในพื้นที่

ตัวชี้วัด

 1. มีชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างทั้งสุขภาพกาย,สุขภาพใจและจิตวิญญาณในทุกพื้นที่ภายในปี 2021
 2. มีผู้แทน/อาสาสมัครของมูลนิธิฉันทมิตรในพื้นที่ของผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือดูแลสุขภาพในกรณีฉุกเฉิน ภายในปี 2021
 3. มีการประกาศ/เยี่ยมเยียนและจัดกิจกรรมในทุกพื้นที่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

 

แผนงานที่ 2   พันธกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรหลานผู้ที่เคยได้รับผลกระทบด้วยโรคเรื้อน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุตรหลานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาสุขภาพ จิตวิญญาณ อารมณ์และสังคม   เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  มีความภาคภูมิใจ พึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือครอบครัวและชุมชน สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

กลยุทธ์

 1. สนับสนุนการศึกษาที่จำเป็นแก่บุตรหลาน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนในทุกพื้นที่
 2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการเรียนรู้ ด้านจิตวิญญาณ ด้านสุขภาพ ด้านอารมณ์ สังคม ด้านส่งเสริมอาชีพ
 3. ส่งเสริมให้บุตรหลานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน ที่อยู่ในพื้นที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำชุมชน
 4. ติดตามผลบุตรหลานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน ที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาสร้างเครือข่าย สร้างวิสัยทัศน์การมีส่วนร่วมต่อมูลนิธิ

 

ตัวชี้วัด

 1. บุตรหลานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน 60% มีทุนและวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาอย่างเพียงพอภายใน

ปี 2021

 1. บุตรหลานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน 100% ที่จบ ป.6 ได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาภายในปี 2021
 2. บุตรหลานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน70% ที่เรียนตั้งแต่ ระดับ ม.3 สามารถเรียนต่อทั้งในระบบและนอกระบบจนสำเร็จการศึกษาในระดับ ม.6, ปวช., ปวส. หรือปริญญาตรี ภายในปี 2021
 3. เกิดเครือข่ายทางสังคมทั้งในรูปแบบเทคโนโลยี และกิจกรรมกลุ่มบุตรหลานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน ที่เคยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิ

แผนงานที่ 3 พันธกิจงานด้านต่างประเทศ  

วัตถุประสงค์    

            เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนและครอบครัว ในประเทศเพื่อนบ้าน และพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

กลยุทธ์ 

 1. พัฒนาบุคลากรจนสามารถทำพันธกิจด้านการประกาศในต่างประเทศ
 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
 3. สนับสนุนทีม/ ผู้ประกาศในการทำพันธกิจในต่างประเทศ
 4. จัดระดมทุนเพื่อทำพันธกิจในต่างประเทศ

ตัวชี้วัด

 1. มีการประกาศประชาสัมพันธ์/เยี่ยมเยียนในพื้นที่เป้าหมายอย่างน้อยปีละ 1ครั้ง ภายในปี 2021-2022
 2. มีเครือข่ายองค์กรคู่มิตรเกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย
 3. มีการเยี่ยมเยียนพื้นที่กลุ่มเป้าหมายในประเทศลาว หรือกัมพูชา ที่ละ1 ครั้งเป็นอย่างน้อย

ภายในปี 2021-2022

 1. มีการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะทำพันธกิจในต่างประเทศอย่างน้อย 1 คนภายในปี 2021-2022
 2. มีหน่วยงาน / บุคคล / กลุ่มเป้าหมายที่ให้ความร่วมมือในการทำพันธกิจในพื้นที่ของประเทศลาว

หรือกัมพูชาภายใน 2021  

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มูลนิธิมีโครงสร้าง ที่เอื้อต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ   มีความคล่องตัว  สามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านงบประมาณ  บุคลากรมีศักยภาพในการทำงาน    และองค์กรได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 

กลยุทธ

1.ปรับโครงสร้างการบริหารองค์กร / ปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อปฏิบัติของมูลนิธิ

2.ปรับปรุงผังการทำงานให้เหมาะสมเพื่อให้มีความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบข่ายงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการทำงาน

                  3.การระดมทุน

 • จัดตั้งแผนกระดมทุน มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมด้านการระดมทุนอย่างมีระบบและต่อเนื่อง
 • อบรม / สร้างความเข้าใจและภาระใจในเรื่องการระดมทุนแก่เจ้าหน้าที่
 • ประชาสัมพันธ์องค์กร โดย จัดทำเวปไซด์ จัดทำสื่อเพื่อนำเสนอในที่ที่เจ้าของสถานที่จัดให้เช่น คริสตจักร โรงเรียน  โรงพยาบาล  หรือในที่สาธารณะ ฯลฯ       
 • จัดทำสื่อเพื่อการระดมทุนเป็นโปสเตอร์ แผ่นพับ ฯลฯ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ภาษาญี่ปุ่น และอื่นๆ
 • รักษาความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุนปัจจุบันให้เหนียวแน่น โดยรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน กิจกรรมและอื่นๆ
 • แสวงหาผู้สนับสนุนใหม่โดยหาที่อยู่ของบุคคล คริสตจักร มูลนิธิ  สมาคม  องค์กร  บริษัท  ห้างร้าน ฯลฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดส่งสื่อการระดมทุน

4.พัฒนาบุคลากร (Develop program Growth)

 • จัดหาบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสมกับงาน
 • จัดอบรม/ดูงาน เจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องการบริหารองค์กร  คอมพิวเตอร์ การสอนเด็ก งานส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ
 • สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น โดยการสนับสนุนทุนการศึกษา / แสวงหาแหล่งทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
 • จัดค่าย / รีทรีต เจ้าหน้าที่เพื่อฟื้นฟูจิตใจ จิตวิญญาณ เสริมสร้างกันขึ้นในงานพันธกิจ  วางแผน/ทบทวนแผนงานประจำปี ติดตามประเมินผล  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 1.      ตั้งกองทุนสำรองมูลนิธิฉันทมิตร / จัดหาสวัสดิการของเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม
 2. ประสานงานกับNGO/GO เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ

 

ตัวชี้วัด  

 1. มีระเบียบปฏิบัติของมูลนิธิฉบับปรับปรุงใหม่สามารถใช้ได้ภายในปี 2020-2021
 2. มีโครงสร้างการบริหารของกรรมการมูลนิธิชุดใหม่ภายในปี 2021
 3. มีผังการทำงานที่เหมาะสมเพื่อเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการทำงานภายในปี 2020-2021
 4. มีการระดมทุนอย่างเป็นระบบจนมีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินงานภายในปี 2020-2021
 5. มีกองทุนฉันทมิตร/ กองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ (เช่นประกันอุบัติเหตุ) อย่างละ 1 กองทุนภายในปี 2020-2021
 6. เจ้าหน้าที่ในทุกพื้นที่สามารถส่งรายงานได้ตามกำหนดภายในปี 2020-2021
 7. เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจแผนงาน วัตถุประสงค์การทำงาน สามารถทำกิจกรรมตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ทันเวลา อย่างน้อย 80 %ของกิจกรรมใน 1 ปีงบประมาณ. 

 1. ได้รับการยอมรับ และความร่วมมือจากหน่วยงาน GO&NGOเพิ่มมากขึ้นภายในปี 2020-2021

 

กลุ่มเป้าหมาย

ภาคเหนือ                                                                    ภาคตะวันออกฉียงเหนือ

1.นิคมแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย                                         1.บ้านโนนสมบูรณ์  จังหวัดขอนแก่น

2.ชุมชนแม่ทะ  จังหวัดลำปาง                                           2.บ้านมั่นคงราชประชา จังหวัดร้อยเอ็ด

3.บ้านราชประชาสามัคคี  จังหวัดน่าน                                 3.บ้านคำเขื่อนข้าว  จังหวัดอำนาจเจริญ

4.บ้านใหม่ราชประชา  จังหวัดพิษณุโลก                             4.ชุมชนราชประชาร่วมใจ  จังหวัดสุรินทร์

ภาคตะวันออก                                                             ภาคกลาง

1.ชุมชนแพร่งขาหยั่งพัฒนา  จังหวัดจันทบุรี                       1.สถาบันราชประชาสมาสัย  จังหวัดสมุทรปราการ

2.ชุมชนร่วมใจพัฒนา  จังหวัดจันทบุรี                             ภาคใต้

                                                                               1.บ้านราชประชาอนุสรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช